Skip to content
IC-License

เส้นทางวิชาชีพตลาดทุน

ผู้แนะนำการลงทุน - Investment Consultant (IC)

              นับว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อธุรกิจตลาดทุน เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีส่วนให้ประชาชนได้รู้จักกับการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเอง โดยให้ข้อมูลการลงทุน พร้อมทั้งแนะนำการลงทุนอย่างมีคุณภาพ เพื่อการประกอบการตัดสินใจให้กับผู้ลงทุน ในขณะเดียวกันคำแนะนำของผู้แนะนำการลงทุน มีส่วนช่วย รวมไปถึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดธุรกรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการระดมทุนผ่านตลาดทุนนั่นเอง สำหรับบุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนนั้น จะต้องมีการผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนว่าได้รับคำแนะนำที่ถูกต้อง

             หน้าที่ของผู้แนะนำการลงทุนนั้น จะมีหน้าที่แนะนำและอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน (หุ้น, อนุพันธ์, DW) ให้กับผู้ที่มีความสนใจในการลงทุน เริ่มตั้งแต่การเปิดบัญชี การใช้โปรแกรมซื้อ-ขาย ส่งคำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ติดตามข่าวสารสำคัญ ที่มีผลกับราคาของหลักทรัพย์ แจ้งกลยุทธ์การซื้อ-ขายที่ได้รับจากนักวิเคราะห์ ติดตามพอร์ตการลงทุน และแจ้งเตือนลูกค้าเรื่องการวางหลักประกัน รวมถึงการซื้อขายให้เหมาะสมกับวงเงินของลูกค้า เป็นต้น

ประเภทของใบอนุญาต (IC License)

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถแนะนำได้

โครงสร้าง และรูปแบบการทดสอบ (IC License)

รายละเอียดหลักสูตรทดสอบ (IC License)

โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนข้อ
หมวดที่ 1ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน และการลงทุน (Fundamental Knowledge)30
หมวดที่ 2ความรู้ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม (Ethics, Rules and Suitability)20
หมวดที่ 3ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน (Investment Product)50
คะแนนรวม100 ข้อ

Download LOS หลักสูตร P1 (.pdf)

สำหรับการสอบตั้งแต่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

Download การปรับปรุงหลักสูตร P1 (.pdf)

รายละเอียดการปรับปรุง / เพิ่มเติมเนื้อหาหลักสูตร P1
(สำหรับการสอบตั้งแต่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป)

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
จำนวนข้อ
องค์ความรู้ที่ 1ความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน10
องค์ความรู้ที่ 2ความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง หรือมีความซับซ้อน10
องค์ความรู้ที่ 3ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของ IC สำหรับการให้คำแนะนำ การลงทุน ในตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูง และ/หรือมีความซับซ้อน5
คะแนนรวม25 ข้อ

องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
จำนวนข้อ
องค์ความรู้ที่ 1ความรู้ภาพรวมเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า12
องค์ความรู้ที่ 2ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาฟิวเจอร์ส20
องค์ความรู้ที่ 3 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาออปชัน8
องค์ความรู้ที่ 4ความรู้เกี่ยวกับกลไกการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า5
องค์ความรู้ที่ 5ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและเงื่อนไขของสินค้าในตลาดสัญญาฯ5
คะแนนรวม50 ข้อ

Download การปรับปรุงหลักสูตร P3 (.pdf)

รายละเอียดการปรับปรุง / เพิ่มเติมเนื้อหาหลักสูตร P3
(สำหรับการสอบตั้งแต่ 1 กันยายน 2566 เป็นต้นไป)

วิธีการขอความเห็นชอบ (IC License)

สนใจสมัครสอบ (IC License) กับ ATI

ตรวจสอบรอบสอบ
และที่นั่งว่าง

สมัครสอบ IC License

หรือสามารถสมัครแบบ Walk in ได้ในวันสอบ หากมีที่นั่งว่าง
(กรณีที่ระบบ Online ปิดรับสมัครแล้ว)

ผู้ที่มีใบอนุญาต IC License และสนใจสมัครงาน
ทาง ATI รวบรวมช่องทางการติดต่อรายละเอียดดังนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ทดสอบ ATI

02-096-2955 กด 2

ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17:00 น.